ปฏิทินการรับสมัคร

ลำดับ กิจกรรม กำหนดการ สถานที่
1

สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเท่านั้น
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ 

23 กรกฎาคม  – 19 ตุลาคม  2561

www.pnru.ac.th

2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

26 ตุลาคม  2561

www.pnru.ac.th

3

รายงานตัว

 

3 พฤศจิกายน 2561

4

เปิดภาคการศึกษา

 

10 พฤศจิกายน 2561