เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ( วท.บ. )
สถาปัตยกรรม ( สถ.บ. )
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ( วท.บ. )
เทคโนโลยีไฟฟ้า ( วท.บ. )
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ( วท.บ. )
เทคโนโลยีอุตสาหการ ( ทล.บ )
วิศวกรรมพลังงาน ( วศ.บ. )
มัลติมิเดียสถาปัตยกรรม ( วท.บ. )
การจัดการโลจิสติกส์ ( วท.บ. )
เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา ( วท.บ. )
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ( วท.บ. )
เทคโนโลยี(ต่อเนื่อง)สาขาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ ( ทล.บ )
เทคโนโลยี(ต่อเนื่อง)สาขาเทคโนโลยีเครื่องกลและการผลิต ( ทล.บ )
เทคโนโลยี(ต่อเนื่อง)สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ทล.บ )