หมายุเหตุ : การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัคร 100 บาท ตามวันและเวลาที่กำหนด

               และ โปรดเตรียมเอกสารแสดงผลการเรียน/แฟ้มสะสมงาน/บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ และบัตรประชาชน นำมาในวันสอบสัมภาษณ์