รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ Portfolio (รอบ 1) ปีการศึกษา 2561

 

 

ประกาศ เรื่องการรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ด้วยวิธีการรับ Portfolio                 ประจำปีการศึกษา 2561

 

 
     

 

>

กำหนดการรับนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561