หมายุเหตุ : การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัคร 200 บาท ตามวันและเวลาที่กำหนด

               และ โปรดเตรียมเอกสารแสดงผลการเรียน/แฟ้มสะสมงาน(ถ้ามี)/บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ และบัตรประชาชน นำมาในวันสอบสัมภาษณ์