เงื่อนไขและข้อปฏิบัติในการรับสมัคร

   ผู้สมัครต้องรับรองว่าข้อมูลที่กรอกประกอบการสมัครนี้ เป็นความจริงทุกประการ และต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตรงตามประกาศรับสมัครของมหาวิทยาลัยฯ กำหนด ทั้งนี้ หากตรวจสอบข้อมูลหรือคุณสมบัติของผู้สมัครพบว่าไม่ตรงกับความจริง ให้ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ โดยมหาวิทยาลัยจะดำเนินการเพิกถอนสิทธิ์การสมัครสอบในครั้งนี้

ไม่ยอมรับ