เงื่อนไขและข้อปฏิบัติในการรับสมัคร

   ผู้สมัครต้องรับรองข้อมูลที่กรอกมาว่าเป็นความจริงทุกประการ และมีคุณสมบัติเฉพาะที่สมัครตรงตามที่ประกาศรับสมัคร ทั้งนี้ หากมีการตรวจสอบเอกสารหรือคุณวุฒิของผู้สมัครในภายหลัง ปรากฏว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ให้ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ และผู้สมัครจะไม่ใช้สิทธิเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น

ไม่ยอมรับ