ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัวและอัตราค่าลงทะเบียนเรียน

# หลักสูตร ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าทำบัตรนักศึกษา ค่าธรรมเนียมเพื่อการพัฒนา ค่าลงทะเบียนเรียน รวม
1

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

4,000 0 0 8,000 12,000