การรายงานตัวและค่าลงทะเบียนเรียน

# หลักสูตร ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าทำบัตรนักศึกษา ค่าธรรมเนียมเพื่อการพัฒนา ค่าลงทะเบียนเรียน รวม
1

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

4,000 0 0 28,000 32,000
2

รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต

4,000 0 0 28,000 32,000
3

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

4,000 0 0 28,000 32,000
4

ครุศาสตรมหาบัณฑิต

4,000 0 0 20,000 24,000