ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัวและอัตราค่าลงทะเบียนเรียน

# หลักสูตร ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าทำบัตรนักศึกษา ค่าธรรมเนียมเพื่อการพัฒนา ค่าลงทะเบียนเรียน รวม
1 เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 4,500 0 0 11,200 15,700
2 นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) 4,500 0 0 11,200 15,700
3 นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) 4,500 0 0 10,400 14,900
4 บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) 4,500 0 0 10,400 14,900
5 บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 4,500 0 0 10,400 14,900
6 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) 4,500 0 0 10,400 14,900
7 รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) 4,500 0 0 10,400 14,900
8 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4,500 0 0 11,200 15,700
9 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 4,500 0 0 10,400 14,900
10 การจัดการโลจิสติกส์ (วท.บ.) 4,500 0 0 11,200 15,700
11 การท่องเที่ยว (หลักสูตรสองภาษา) 4,500 0 0 17,200 21,700
12 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วศ.บ.) 4,500 0 0 13,600 18,100
13 ศิลปบัณฑิต(ศล.บ.) 4,500 0 0 10,400 14,900