การรายงานตัวและค่าลงทะเบียนเรียน

# หลักสูตร ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าทำบัตรนักศึกษา ค่าธรรมเนียมเพื่อการพัฒนา ค่าลงทะเบียนเรียน รวม
1 เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 4,500 0 0 14,000 18,500
2 นิติศาสตร์บัณฑิต (น.บ.) 4,500 0 0 14,000 18,500
3 นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) 4,500 0 0 13,000 17,500
4 บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) 4,500 0 0 13,000 17,500
5 บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 4,500 0 0 13,000 17,500
6 รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต (รป.บ.) 4,500 0 0 13,000 17,500
7 รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) 4,500 0 0 13,000 17,500
8 วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) 4,500 0 0 14,000 18,500
9 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 4,500 0 0 13,000 17,500
10 การจัดการโลจิสติกส์ (วท.บ.) 9,000 0 0 26,000 35,000
*หมายเหตุ กรณีที่นักศึกษาขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยฯจะไม่จ่ายคืนเงินค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนใด ๆทั้งสิ้น 0 0 0 0 0