ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัวและอัตราค่าลงทะเบียนเรียน

# หลักสูตร ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าทำบัตรนักศึกษา ค่าธรรมเนียมเพื่อการพัฒนา ค่าลงทะเบียนเรียน รวม
1 ครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.) 4,500 0 0 8,800 13,300
2 เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 4,500 0 0 9,600 14,100
3 นิติศาสตร์บัณฑิต (น.บ.) 4,500 0 0 9,600 14,100
4 นิเทศศาสตร์บัณฑิต (นศ.บ.) 4,500 0 0 8,800 13,300
5 บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 4,500 0 0 8,800 13,300
6 การจัดการธุรกิจสายการบิน (บธ.บ.) 4,500 0 0 24,000 28,500
7 บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) 4,500 0 0 8,800 13,300
8 รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต (รป.บ.) 4,500 0 0 8,800 13,300
9 รัฐศาสตร์บัณฑิต (ร.บ.) 4,500 0 0 8,800 13,300
10 วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) 4,500 0 0 9,600 14,100
11 การจัดการโลจิสติกส์(วท.บ.) 4,500 0 0 9,600 14,100
12 ศิลปบัณฑิต (ศล.บ.) 4,500 0 0 8,800 13,300
13 ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.) 4,500 0 0 8,800 13,300
14 เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (ศ.บ.) 4,500 0 0 8,800 13,300
15 สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต (สถ.บ.) 4,500 0 0 10,400 14,900
16 วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.) 4,500 0 0 12,000 16,500
17 การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่(บธ.บ.) 4,500 0 0 8,800 13,300
18 การแพทย์แผนไทยประยุกต์(พทป.บ.) 4,500 0 0 24,000 28,500
19 การท่องเที่ยว (หลักสูตรสองภาษา) 4,500 0 0 8,800 13,300