การรายงานตัวและค่าลงทะเบียนเรียน

# หลักสูตร ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าทำบัตรนักศึกษา ค่าธรรมเนียมเพื่อการพัฒนา ค่าลงทะเบียนเรียน รวม
1 ครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.) 4,500 0 0 11,000 15,500
2 เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 4,500 0 0 12,000 16,500
3 นิติศาสตร์บัณฑิต (น.บ.) 4,500 0 0 12,000 16,500
4 นิเทศศาสตร์บัณฑิต (นศ.บ.) 4,500 0 0 11,000 15,500
5 บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 4,500 0 0 11,000 15,500
6 การจัดการธุรกิจสายการบิน (บธ.บ.) 9,000 0 0 30,000 39,000
7 บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) 4,500 0 0 11,000 15,500
8 รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต (รป.บ.) 4,500 0 0 11,000 15,500
9 รัฐศาสตร์บัณฑิต (ร.บ.) 4,500 0 0 11,000 15,500
10 วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) 4,500 0 0 12,000 16,500
11 การจัดการโลจิสติกส์(วท.บ.) 9,000 0 0 22,000 31,000
12 ศิลปบัณฑิต (ศล.บ.) 4,500 0 0 11,000 15,500
13 ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.) 4,500 0 0 11,000 15,500
14 เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (ศ.บ.) 4,500 0 0 11,000 15,500
15 สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต (สถ.บ.) 4,500 0 0 13,000 17,500
16 วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.) 4,500 0 0 15,000 19,500
17 การจัดการธุรกิจค้าปลีก(บธ.บ.) 4,500 0 0 18,000 22,500
18 การแพทย์แผนไทยประยุกต์(พทป.บ.) 9,000 0 0 30,000 39,000
19 การท่องเที่ยว (หลักสูตรสองภาษา) 4,500 0 0 19,500 24,000