การรายงานตัวและค่าลงทะเบียนเรียน

# หลักสูตร ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าทำบัตรนักศึกษา ค่าธรรมเนียมเพื่อการพัฒนา ค่าลงทะเบียนเรียน รวม
1 ครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.) 4,500 0 0 8,800 13,300
2 เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 4,500 0 0 9,600 14,100
3 นิติศาสตร์บัณฑิต (น.บ.) 4,500 0 0 9,600 14,100
4 นิเทศศาสตร์บัณฑิต (นศ.บ.) 4,500 0 0 8,800 13,300
5 บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 4,500 0 0 8,800 13,300
6 การจัดการธุรกิจสายการบิน 9,000 0 0 24,000 33,000
7 การจัดการธุรกิจค้าปลีก 4,500 0 0 14,400 18,900
8 บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) 4,500 0 0 8,800 13,300
9 รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต (รป.บ.) 4,500 0 0 8,800 13,300
10 รัฐศาสตร์บัณฑิต (ร.บ.) 4,500 0 0 8,800 13,300
11 วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) 4,500 0 0 9,600 14,100
12 การจัดการโลจิสติกส์ 9,000 0 0 17,600 26,600
13 ศิลปบัณฑิต (ศล.บ.) 4,500 0 0 8,800 13,300
14 ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.) 4,500 0 0 8,800 13,300
15 การท่องเที่ยว (หลักสูตรสองภาษา) 4,500 0 0 15,600 20,100
16 เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (ศ.บ.) 4,500 0 0 8,800 13,300
17 สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต (สถ.บ.) 4,500 0 0 10,400 14,900
18 วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.) 4,500 0 0 12,000 16,500
19 ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต (ศป.บ.) 4,500 0 0 8,800 13,300
20 แพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (พทป.บ.) 9,000 0 0 24,000 33,000