การรายงานตัวและค่าลงทะเบียนเรียน

# หลักสูตร ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าทำบัตรนักศึกษา ค่าธรรมเนียมเพื่อการพัฒนา ค่าลงทะเบียนเรียน รวม
1 ครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.) 4,500 0 0 11,000 15,500
2 เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 4,500 0 0 12,000 16,500
3 นิติศาสตร์บัณฑิต (น.บ.) 4,500 0 0 12,000 16,500
4 นิเทศศาสตร์บัณฑิต (นศ.บ.) 4,500 0 0 11,000 15,500
5 บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 4,500 0 0 11,000 15,500
6 การจัดการธุรกิจค้าปลีก 4,500 0 0 18,000 22,500
7 การจัดการธุรกิจสายการบิน 9,000 0 0 30,000 39,000
8 บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) 4,500 0 0 11,000 15,500
9 รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต (รป.บ.) 4,500 0 0 11,000 15,500
10 รัฐศาสตร์บัณฑิต (ร.บ.) 4,500 0 0 11,000 15,500
11 วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) 4,500 0 0 12,000 16,500
12 การจัดการโลจิสติกส์ 9,000 0 0 22,000 31,000
13 ศิลปบัณฑิต (ศล.บ.) 4,500 0 0 11,000 15,500
14 ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.) 4,500 0 0 11,000 15,500
15 การท่องเที่ยว (หลักสูตรสองภาษา) 4,500 0 0 19,500 24,000
16 เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (ศ.บ.) 4,500 0 0 11,000 15,500
17 สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต (สถ.บ.) 4,500 0 0 13,000 17,500
18 วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.) 4,500 0 0 15,000 19,500
19 ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต (ศป.บ.) 4,500 0 0 11,000 15,500
20 แพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (พทป.บ.) 9,000 0 0 30,000 39,000