ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัวและอัตราค่าลงทะเบียนเรียน

# หลักสูตร ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าทำบัตรนักศึกษา ค่าธรรมเนียมเพื่อการพัฒนา ค่าลงทะเบียนเรียน รวม
1 ครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.) 4,500 0 0 11,000 15,500
2 เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 4,500 0 0 12,000 16,500
3 นิติศาสตร์บัณฑิต (น.บ.) 4,500 0 0 12,000 16,500
4 นิเทศศาสตร์บัณฑิต (นศ.บ.) 4,500 0 0 11,000 15,500
5 บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 4,500 0 0 11,000 15,500
6 บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) 4,500 0 0 11,000 15,500
7 รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต (รป.บ.) 4,500 0 0 11,000 15,500
8 รัฐศาสตร์บัณฑิต (ร.บ.) 4,500 0 0 11,000 15,500
9 วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) 4,500 0 0 12,000 16,500
10 ศิลปบัณฑิต (ศล.บ.) 4,500 0 0 11,000 15,500
11 ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.) 4,500 0 0 11,000 15,500
12 เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (ศ.บ.) 4,500 0 0 11,000 15,500
13 สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต (สถ.บ.) 4,500 0 0 13,000 17,500
14 วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.) 4,500 0 0 15,000 19,500
15 การจัดการธุรกิจสายการบิน (วิทยาลัยนานาชาติพระนคร) 9,000 0 0 30,000 39,000
16 การจัดการโลจิสติกส์(วิทยาลัยนานาชาติพระนคร) 9,000 0 0 22,000 31,000
17 วิทยาศาสตร์สุขภาพการดูแลและการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ (วิทยาลัยนานาชาติพระนคร) 9,000 0 0 20,000 29,000
18 การสื่อสารผ่านสื่อใหม่ (วิทยาลัยนานาชาติพระนคร) 9,000 0 0 25,000 34,000
19 การจัดการประชุมสัมนาและการจัดงาน(วิทยาลัยนานาชาติพระนคร) 9,000 0 0 25,000 34,000
20 การแพทย์แผนไทยประยุกต์(วิทยาลัยนานาชาติพระนคร) 9,000 0 0 30,000 39,000
21 การจัดการธุรกิจค้าปลีก 4,500 0 0 18,000 22,500