สาขาวิชาที่รับสมัคร / คุณสมบัติและพื้นความรู้ทั่วไปของผู้สมัคร

70202 การจัดการโลจิสติกส์
70503 การสื่อสารผ่านสื่อใหม่
70105 การจัดการธุรกิจสายการบิน
70320 การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
กลับ