สาขาวิชาที่รับสมัคร / คุณสมบัติและพื้นความรู้ทั่วไปของผู้สมัคร

43303 การท่องเที่ยวและการโรงแรม
43705 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
43905 การจัดการทั่วไป
44005 การตลาด
44105 การจัดการธุรกิจค้าปลีก
43613 บัญชีบัณฑิต
43314 เศรษฐศาสตร์
41817 นิเทศศาสตร์
กลับ