สาขาวิชาที่รับสมัคร / คุณสมบัติและพื้นความรู้ทั่วไปของผู้สมัคร

51802 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
52006 สถาปัตยกรรม
52302 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
52702 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
53311 เทคโนโลยีอุตสาหการ
54519 วิศวกรรมพลังงาน
54602 มัลติมิเดียสถาปัตยกรรม
54802 การจัดการโลจิสติกส์
54902 เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
55002 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
55102 เซรามิกส์สร้างสรรค์และนวัตกรรม
55211 เทคโนโลยี(ต่อเนื่อง)สาขาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
55311 เทคโนโลยี(ต่อเนื่อง)สาขาเทคโนโลยีเครื่องกลและการผลิต
55411 เทคโนโลยี(ต่อเนื่อง)สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
55501 อุตสาหกรรมศิลป์
55619 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
กลับ