สาขาวิชาที่รับสมัคร / คุณสมบัติและพื้นความรู้ทั่วไปของผู้สมัคร

วุฒิศศ.บ.
จำนวนที่รับ10
รายละเอียดสังเขปจัดการเรียนการสอนด้วยภาษาไทยควบคู่กับภาษาอังกฤษ ศึกษาเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ศาสตร์การท่องเที่ยวต่าง ๆ เรียนรู้หลักและแนวทางในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนจัดนำเที่ยว พัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยว เสริมสร้างจิตบริการ ฝึกปฏิบัติการนำเที่ยวและการมัคคุเทศก์ตามเส้นทางท่องเที่ยวที่สำคัญ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว
คุณสมบัติผู้สมัครม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน
หมายเหตุใช้เกรดเฉลี่ยสะสม/หน่วยกิตสะสม อย่างน้อย 4 -5 ภาคการศึกษา ในการสมัครเรียน
กลับ สมัครเรียน