สาขาวิชาที่รับสมัคร / คุณสมบัติและพื้นความรู้ทั่วไปของผู้สมัคร

วุฒิบธ.บ.
จำนวนที่รับ5
รายละเอียดสังเขปมีความรู้ด้านเทคโนโลยีและการจัดการด้านธุรกิจสายการบิน มีความสามารถและทักษะด้านการจัดการธุรกิจสายการบิน มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ ด้านธุรกิจสายการบิน มีความใฝ่รู้ มีความคิดเชิงวิเคราะห์ มีจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและการบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดีและมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับวิชาชีพ
คุณสมบัติผู้สมัครม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผน การเรียน
หมายเหตุใช้เกรดเฉลี่ยสะสม/หน่วยกิตสะสม อย่างน้อย 4 -5 ภาคการศึกษา ในการสมัครเรียน
กลับ สมัครเรียน