สาขาวิชาที่รับสมัคร / คุณสมบัติและพื้นความรู้ทั่วไปของผู้สมัคร

วุฒิบธ.บ.
จำนวนที่รับ30
รายละเอียดสังเขปศึกษาในรายวิชาด้านการบริหารธุรกิจเน้นวิชาการจัดการและการนำวิทยาการ และเทคโนโลยีใหม่ ๆเข้ามาช่วยในการดำเนินงานธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติผู้สมัครม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน
หมายเหตุใช้เกรดเฉลี่ยสะสม/หน่วยกิตสะสม อย่างน้อย 4 -5 ภาคการศึกษา ในการสมัครเรียน
กลับ สมัครเรียน