สาขาวิชาที่รับสมัคร / คุณสมบัติและพื้นความรู้ทั่วไปของผู้สมัคร

วุฒิบธ.บ.
จำนวนที่รับ10
รายละเอียดสังเขปศึกษาในรายวิชาด้านการบริหารธุรกิจ เน้นการจัดการทรัพยากรมนุษย์เช่น การวางแผนและนโยบายทางด้านทรัพยากรมนุษย์ การสรรหาคัดเลือกการบริหารค่าตอบแทนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
คุณสมบัติผู้สมัครม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน
หมายเหตุใช้เกรดเฉลี่ยสะสม/หน่วยกิตสะสม อย่างน้อย 4 -5 ภาคการศึกษา ในการสมัครเรียน
กลับ สมัครเรียน