สาขาวิชาที่รับสมัคร / คุณสมบัติและพื้นความรู้ทั่วไปของผู้สมัคร

วุฒิบช.บ.
จำนวนที่รับ15
รายละเอียดสังเขปศึกษาหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการในการจัดทำบัญชี และงบการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน การตรวจสอบบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน ภายใต้มาตรฐานทางวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ตลอดจนประกาศ/ข้อบังคับของหน่วยงานราชการและองค์กรวิชาชีพ
คุณสมบัติผู้สมัครม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียนและต้องมีทักษะทางคณิตศาสตร์
หมายเหตุใช้เกรดเฉลี่ยสะสม/หน่วยกิตสะสม อย่างน้อย 4 -5 ภาคการศึกษา ในการสมัครเรียน
กลับ สมัครเรียน