สาขาวิชาที่รับสมัคร / คุณสมบัติและพื้นความรู้ทั่วไปของผู้สมัคร

วุฒิศศ.บ.
จำนวนที่รับ30
รายละเอียดสังเขปศึกษารายวิชาที่เกี่ยวข้องทางการท่องเที่ยวและการโรงแรมตลอดจนฝึกปฏิบัติการเป็นมัคคุเทศก์ตามเส้นทางท่องเที่ยวทั่วประเทศและศึกษาดูงานโรงแรมชั้นนำ รวมทั้งใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่การเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
คุณสมบัติผู้สมัครม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน
หมายเหตุใช้เกรดเฉลี่ยสะสม/หน่วยกิตสะสม อย่างน้อย 4 -5 ภาคการศึกษา ในการสมัครเรียน
กลับ สมัครเรียน