สาขาวิชาที่รับสมัคร / คุณสมบัติและพื้นความรู้ทั่วไปของผู้สมัคร

วุฒินศ.บ.
จำนวนที่รับ20
รายละเอียดสังเขปศึกษาเกี่ยวกับหลักและทฤษฎีการสื่อสารความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชน วิทยุและโทรทัศน์ การประชาสัมพันธ์และการถ่ายภาพ การสื่อข่าว การเขียนข่าวหลักการโฆษณาสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆการผลิตวัสดุกราฟิก กรณีศึกษาและการวิจัย
คุณสมบัติผู้สมัครม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน
หมายเหตุใช้เกรดเฉลี่ยสะสม/หน่วยกิตสะสม อย่างน้อย 4 -5 ภาคการศึกษา ในการสมัครเรียน
กลับ สมัครเรียน