สาขาวิชาที่รับสมัคร / คุณสมบัติและพื้นความรู้ทั่วไปของผู้สมัคร

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาการจัดการ