ปฏิทินการรับสมัคร

ลำดับ กิจกรรม กำหนดการ สถานที่
1

รับสมัครผ่านออนไลน์และชำระค่าสมัครสอบ

วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน ถึง   วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2564

www.pnru.ac.th

2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564

www.pnru.ac.th

3

สอบข้อเขียนและคุณสมบัติความเป็นครู (ออนไลน์)

วันพุธที่ 9 - วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2564

www.pnru.ac.th

4

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์และรายงานตัว

วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564

www.pnru.ac.th

5

ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ธนาคาร

วันอังคารที่ 15 - พฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564

ธนาคารที่กำหนด

www.pnru.ac.th

6

รายงานตัวและตรวจหลักฐาน

วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2564

ตามประกาศมหาวิทยาลัย เวลา 9.00 -11.00 น.

7

เปิดภาคการศึกษา

วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2564

หมายเหตุ: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงกำหนดการข้างต้นโดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  WWW.PNRU.AC.TH