ปฏิทินการรับสมัคร

ลำดับ กิจกรรม กำหนดการ สถานที่
1

สมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเท่านั้น

อ.5 - อา 31 พฤษภาคม 2563

www.pnru.ac.th

2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

วันพุธ 3 มิถุนายน 2563

https://grad.pnru.ac.th/

3

สอบสัมภาษณ์

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563

https://grad.pnru.ac.th/

4

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์และมีสิทธิ์รายงานตัว

วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563

ตามห้องที่กำหนด

5

รายงานตัวและชำระค่าลงทะเบียนเรียน

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563

https://grad.pnru.ac.th/

หมายเหตุ: มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงกำหนดการข้างต้นโดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  WWW.PNRU.AC.TH