ปฏิทินการรับสมัคร

ลำดับ กิจกรรม กำหนดการ สถานที่
1

รับสมัครออนไลน์
ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 

16 พฤศจิกายน 2563 - 14 กุมภาพันธ์  2564

www.pnru.ac.th

2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

23 กุมภาพันธ์  2564

www.pnru.ac.th

3

สอบสัมภาษณ์

27 กุมภาพันธ์  2564

สถานที่ที่กำหนด

4

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

2 มีนาคม  2564

www.pnru.ac.th

5

ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคาร เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่

2 - 11 มีนาคม 2564

ธนาคารที่กำหนด

6

รายงานตัว (ส่งเอกสารวุฒิการศึกษาและถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา)

13 มีนาคม  2564

สถานที่ที่กำหนด (จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

7

พบอาจารย์ที่ปรึกษา

14 มีนาคม  2564

สถานที่ที่กำหนด (จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

8

เปิดภาคเรียน

20 มีนาคม  2564

หมายเหตุ: มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงกำหนดการข้างต้นโดยจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  WWW.PNRU.AC.TH