ปฏิทินการรับสมัคร

ลำดับ กิจกรรม กำหนดการ สถานที่
1

รับสมัครออนไลน์

1 ตุลาคม - 21 พฤศจิกายน 2564

www.pnru.ac.th

2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบ

24 พฤศจิกายน 2564

www.pnru.ac.th

3

การสอบสัมภาษณ์ และสอบการปฏิบัติ

27 พฤศจิกายน 2564

สถานที่ตามที่กำหนดในวันประกาศรายชื่อ

4

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา

30 พฤศจิกายน 2564

www.pnru.ac.th

5

ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน (ผ่านธนาคารที่กำหนด)

30 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2564

ชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันธนาคารหรือเคาเตอร์ธนาคารที่มหาวิทยาลัยกำหนด

6

รายงานตัวเป็นนักศึกษา (ส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา)

มหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบอีกครั้งทาง www.pnru.ac.th

มหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบอีกครั้งทาง www.pnru.ac.th