ปฏิทินการรับสมัคร

ลำดับ กิจกรรม กำหนดการ สถานที่
1

สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเท่านั้น
เว็บไซต์ของ ทปอ . 

9 - 19 พฤษภาคม 2561

http://tcas.cupt.net/

2

ประกาศรายชื่อผู้เกณฑ์การคัดเลือก

29 พฤษภาคม 2561 (เวลา 16.00 น.)

www.pnru.ac.th

3

ผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ clearing house

1 - 3 มิถุนายน 2561

http://tcas.cupt.net/

4

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ และสอบการปฏิบัติ

7 มิถุนายน 2561

www.pnru.ac.th

5

สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ และสอบการปฏิบัติ

11 มิถุนายน 2561

มหาวิทยาลัยฯ ตามห้องที่กำหนด. 

6

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว

12 มิถุนายน 2561

www.pnru.ac.th

7

รายงานตัวเป็นนักศึกษา ชำระค่าลงทะเบียน

12 - 18 มิถุนายน 2561

ธนาคารที่กำหนด / งานการเงิน มหาวิทยาลัยฯ

 

หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงกำหนดการข้างต้น โดยจะแจ้งให้ทราบทาง เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  www.pnru.ac.th