ปฏิทินการรับสมัคร

ลำดับ กิจกรรม กำหนดการ สถานที่
1

รับสมัครออนไลน์และชำระค่าสมัครสอบ

6 กุมภาพันธ์ - 23 มีนาคม 2563

www.pnru.ac.th / ชำระค่าสมัครผ่านธนาคารที่กำหนด

2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ

27 มีนาคม 2563

www.pnru.ac.th

3

สอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ

8 เมษายน 2563

ตามห้อง และอาคารสถานที่ที่กำหนด

4

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านและมีสิทธิ์เข้าศึกษา

17 เมษายน 2563

www.pnru.ac.th

5

ยืนยันสิทธิ์ Clearing House

22 - 23 เมษายน 2563

www.mytcas.com

6

สละสิทธิ์

24 - 25 เมษายน 2563

www.mytcas.com

7

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา

27 เมษายน 2563

www.pnru.ac.th

8

ลงทะเบียนยืนยันการเป็นนักศึกษา (ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา)

27 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2563

ชำระเงินผ่านธนาคารที่กำหนด

หมายเหตุ: มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง
กำหนดการข้างต้นโดยจะแจ้งให้ทราบทาง เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร WWW.PNRU.AC.TH