ปฏิทินการรับสมัคร

ลำดับ กิจกรรม กำหนดการ สถานที่
1

รับสมัครออนไลน์และชำระค่าสมัครสอบ

4 กุมภาพันธ์ - 23 มีนาคม 2562

4 กุมภาพันธ์ - 23 มีนาคม 2562

2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ

27 มีนาคม 2562

www.pnru.ac.th

3

สอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ

5 เมษายน 2562

ตามห้อง และอาคารสถานที่ที่กำหนด

4

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

19 เมษายน 2562

www.pnru.ac.th

5

ยืนยันสิทธิ์ Clearing House

24 - 25 เมษายน 2562

เว็บไซต์ ทปอ.

6

สละสิทธิ์

26 - 27 เมษายน 2562

เว็บไซต์ ทปอ.

7

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา

27 เมษายน 2562

เว็บไซต์ ทปอ.

8

รายงานตัว (ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา)

27 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2562

ธนาคารที่กำหนด / งานการเงินของมหาวิทยาลัยฯ อาคาร 13 ชั้น 2

หมายเหตุ: มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง
กำหนดการข้างต้นโดยจะแจ้งให้ทราบทาง เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร WWW.PNRU.AC.TH