ปฏิทินการรับสมัคร

ลำดับ กิจกรรม กำหนดการ สถานที่
1

สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเท่านั้น
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 

22 ธันวาคม 2560– 28 กุมภาพันธ์ 2561

www.pnru.ac.th

2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัดแววครู /สัมภาษณ์และสอบการปฏิบัติ

3 มีนาคม 2561

www.pnru.ac.th

3

สอบวัดแวว /สัมภาษณ์
และสอบการปฏิบัติ

6 มีนาคม 2561

ตามห้อง และอาคารสถานที่ที่กำหนด

 

4

ประกาศผลการคัดเลือก/ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

 

8 มีนาคม 2561

 

 

www.pnru.ac.th

5

ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ Clearing House

 

 

19 - 22 มีนาคม 2561

 

เว็บไซต์ ทปอ.

 

6

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

26 มีนาคม 2561

เว็บไซต์ ทปอ./ www.pnru.ac.th

 

7

รายงานตัวเป็นนักศึกษา

27 มีนาคม - 2 เมษายน 2561

ธนาคารที่กำหนด / งานการเงิน มหาวิทยาลัยฯ

 

8

ยื่นสละสิทธิ์ เพื่อขอรับสิทธิ์สมัครรอบการสมัครอื่น

ภายใน 5 พฤษภาคม 2561

ยื่นคำร้องที่ มหาวิทยาลัยฯ

 

หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงกำหนดการข้างต้น โดยจะแจ้งให้ทราบทาง เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  www.pnru.ac.th