ปฏิทินการรับสมัคร

ลำดับ กิจกรรม กำหนดการ สถานที่
1

รับสมัครออนไลน์และชำระค่าสมัครสอบ

2 - 16 ธันวาคม 2562

www.pnru.ac.th / ชำระค่าสมัครผ่านธนาคารที่กำหนด

2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ

25 ธันวาคม 2562

www.pnru.ac.th

3

สอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ

12 มกราคม 2563

ตามห้อง และอาคารสถานที่ที่กำหนด

4

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

17 มกราคม 2563

www.pnru.ac.th

5

ยืนยันสิทธิ์ Clearing House

30 - 31 มกราคม 2563

เว็บไซต์ ทปอ.

6

สละสิทธิ์

1 - 2 กุมภาพันธ์ 2563

เว็บไซต์ ทปอ.

7

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา

4 กุมภาพันธ์ 2563

เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ/เว็บไซต์ ทปอ.

8

รายงานตัว (ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา)

4 - 11 กุมภาพันธ์ 2563

ธนาคารที่กำหนด

หมายเหตุ: มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง
กำหนดการข้างต้นโดยจะแจ้งให้ทราบทาง เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร WWW.PNRU.AC.TH