ปฏิทินการรับสมัคร

ลำดับ กิจกรรม กำหนดการ สถานที่
1

รับสมัครออนไลน์

26 สิงหาคม - 30 กันยายน 2562

www.pnru.ac.th

2

ประกาศรายชื่อวัน วัน - เวลา สถานที่สอบ

10 ตุลาคม 2562

www.pnru.ac.th

3

สอบวัดแววความเป็นครู(เฉพาะหลักสูตร ค.บ.) / สอบสัมภาษณ์ / สอบการปฏิบัต

22 ตุลาคม  2562

ตามห้อง และอาคารสถานที่ที่กำหนด

4

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา

25 ตุลาคม 2562

www.pnru.ac.th

5

รายงานตัวเป็นนักศึกษา(ชำระค่าลงทะเบียน)

28 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2562

ธนาคารที่กำหนด