ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่

ประกาศรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ รอบ โควตา ประจำปีการศึกษา 2563

หมายเหตุ

ประกาศรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ รอบ โควตา (สายอาชีพ) ประจำปีการศึกษา 2563

หมายเหตุ

ประกาศรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคกศ.พบ.(เสาร์ - อาทิตย์) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/ 2563

หมายเหตุ

ประกาศรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท ประจำปีการศึกษาที่ 2563 ภาคการศึกษาที่ 1

หมายเหตุ

ประกาศรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาเอก ประจำปีการศึกษาที่ 2563 ภาคการศึกษาที่ 1

หมายเหตุ