ปฏิทินการรับสมัคร

ลำดับ กิจกรรม กำหนดการ สถานที่
1

มหาวิทยาลัยฯ ส่งเอกสารไปยังสถานศึกษา

สิงหาคม 2560

www.pnru.ac.th

2

สถานศึกษาประชาสัมพันธ์ และรวบรวมใบสมัครพร้อมหลักฐาน

ของผู้สมัคร วิธีการรับด้วย Portfolio ส่งให้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

 

1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2560

สถานศึกษา

3

ประกาศรายชื่อ วัน – เวลา สถานที่สัมภาษณ์ และ สอบปฏิบัติ

4 ธันวาคม 2560

www.pnru.ac.th

 

 

4

สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ

6 ธันวาคม 2560

ตามห้อง และอาคารสถานที่ที่กำหนด

5

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

 

8 ธันวาคม 2560

www.pnru.ac.th

 

 

6

ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์

Clearing House ในเว็บไซต์ สกอ.

15 – 19  ธันวาคม 2560

www.mua.go.th / www.pnru.ac.th

 

 

7

ประกาศผล

22 ธันวาคม 2560

 

www.mua.go.th / www.pnru.ac.th

 

 

8

รายงานตัวเป็นนักศึกษา

(ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน)

23 – 29  ธันวาคม 2560

- ธนาคารตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

- งานการเงิน อาคาร 13 ชั้น 2มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงกำหนดการข้างต้น โดยจะแจ้งให้ทราบทาง เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  www.pnru.ac.th